KËSHILLIM ONLINE me temë: “Pronësia e përbashkët e pronës së fituar në martesë – barra e vërtetimit të pronës së fituar dhe kontributi i bashkëshortëve/ neni 1 i Protokollit 1 të KEDNJ”

Akademia për gjykatës dhe prokurorë publik “Pavel Shatev” organizon këshillim online me temë: “Pronësia e përbashkët e pronës së fituar në martesë – barra e vërtetimit të pronës së fituar dhe kontributi i bashkëshortëve/ neni 1 i Protokollit 1 KEDNJ”, që do të mbahet me 14 tetor 2021 (e enjte) në platformën ZOOM, duke filluar nga ora 11:00.

Këshillimi është organizuar për të gjithë  gjykatësit e sektorit civil nga të gjitha zonat e apelit.

Ligjërues në këshillimin do të jenë z-nj Zora Trenevska, gjykatëse në Gjykatën e apelit Shkup (në pension) dhe m-r Amir Abdullai, gjykatës në Gjykatën e apelit Shkup (në pension).

Për më shumë informacione, Ju lutemi kontaktoni në e-mail adresën e personit përgjegjës për organizimin: Gordana.Lazarevska@jpacademy.gov.mk ose në tel. 02/ 2401-578.

Agjenda sipas së cilës do të zhvillohet këshillimi mund të shkarkohet këtu.