Библиотека

Публикации, анализи, прирачници, водичи и речници

Публикации
File Size Download
(Македонски) Коментар на законот за управните спорови 8.23 MB Превземи
(Македонски) Превод на значајни пресуди на европскиот суд за човекови права за слобода на изразување 9.00 MB Превземи
(Македонски) Проценка на постојните системи/механизми за евалуација и влијанието врз обуките за човекови права 952.11 KB Превземи
(Македонски) Стратешко планирање и подготовка на буџетот 16.09 MB Превземи
(Македонски) Закони и позаконски акти на судскиот совет на РСМ 42.09 MB Превземи
(Македонски) Закони и подзаконски акти на советот на јавни обвинителина РСМ 23.35 MB Превземи
(Македонски) Практични упатства за користење социјални медиуми од страна на судиите во централна и источна европа 569.03 KB Превземи
(Македонски) Почитување на демократијата, владеењето на правото и човековите права во рамкина санитарната криза поврзана со КОВИД-19 332.88 KB Превземи
(Македонски) Право на слобода и безбедност - Прирачник за обука за Член 5 од ЕКЧП Македонски судии и обвинители 1.89 MB Превземи
(Македонски) Пресуди на Европскиот суд за човекови права - Книга 2 7.42 MB Превземи
(Македонски) Пресуди и одлуки во врска со говорот на омраза од судската пракса на Европскиот суд за човекови права 4.32 MB Превземи
(Македонски) Збирка на референтни пресуди на европскиот суд за човекови права во врска со член 3, 5, 6 и 8 3.69 MB Превземи
(Македонски) Меѓународни документи за независно и ефикасно судство - том 3 7.57 MB Превземи
(Македонски) Меѓународни документи за независно и ефикасно судство - том 2 8.64 MB Превземи
(Македонски) Меѓународни документи за независно и ефикасно судство - том 1 3.66 MB Превземи
(Македонски) Слобода на изразување во време на криза - Насоки на Комитетот на Министри на Советот на Европа 311.02 KB Превземи
Анализи
File Size Download
(Македонски) Анализа на актуелното позиционирање на институцијата инејзината улога во обуката на правосудниот кадар 5.65 MB Превземи
(Македонски) Компаративна студија на механизмите за усогласување на судската пракса во избрани замји члени на советот на европа 1.53 MB Превземи
(Македонски) Поддршка на властите во РСМ во насока на оценка на законодавството и препораки за подобрување на правото на семеен живот во врска со извршувањето на пресудата на ЕСЧП 1,023.83 KB Превземи
(Македонски) Правна анализа на концептот на казненото дело на омраза и говорот на омраза 925.21 KB Превземи
Водичи
File Size Download
(Македонски) Практични упатства за далечински судења во централна и источна европа 568.39 KB Превземи
(Македонски) Водич за улогата на комисијата за заштита од дискриминација во судска постапка и преминување на товарот на докажување 1.36 MB Превземи
(Македонски) Водич за членот 5 од Конвенцијата - Право на слобода и на безбедност 1.03 MB Превземи
Прирачници
File Size Download
(Македонски) Прирачник за постапување со виртуелни валути во кривични постапки 3.96 MB Превземи
(Македонски) Прирачник за родово сензитивен пристап при судското решавање на предметите на родово насилство 794.48 KB Превземи
(Македонски) Прирачник за правилна употреба на македонскиот јазик во судските и јавно обвинителските документи 620.62 KB Превземи
(Македонски) Прирачник заспроведување на мерките за следење на комуникациите 3.20 MB Превземи
(Македонски) Алатки и најдобри практики во меѓународната соработка за враќање на имот - Прирачник 6.27 MB Превземи
(Македонски) Прирачник за ефективно одземање на имотнакорист од кривично дело во согласностсо европските и меѓународните стандарди 943.57 KB Превземи
(Македонски) Прирачник за обука за Член 6 од ЕКЧП Македонски судиии обвинители 1.46 MB Превземи
(Македонски) Прирачник за обука за Член 5 од ЕКЧП Македонски судиии обвинители 1.49 MB Превземи
(Македонски) Training handbook for Article 3 of the ECHR for Macedonian judges and prosecutors 1.24 MB Превземи
(Македонски) Слободата на изразување и медиумите 5.13 MB Превземи
(Македонски) Практикум за постапување во случаи на семејно насилство 749.06 KB Превземи
Речници
File Size Download
(Македонски) Глосар на Европската конвенција за човeкови права 2.19 MB Превземи