Biblioteka

Publikime, analiza, doracakë, udhërrëfyes dhe fjalorë

Publikime
File Size Download
(Македонски) Фемицидот во Република Северна Македонија: Состојба, правна рамка и судска пракса 5.30 MB Преземи
(Македонски) Поединечните мерки за извршување на пресудите на ЕСЧП како индивидуализација на извршувањето со посебен осврт на повторувањето на постапки-АЛБ 576.24 KB Преземи
(Македонски) Поединечните мерки за извршување на пресудите на ЕСЧП како индивидуализација на извршувањето со посебен осврт на повторувањето на постапки-МКД 546.48 KB Преземи
(Македонски) Пораките од Стразбур за Скопје-патоказ за општите мерки за извршување на ЕСЧП во предметите од Северна Македонија- АЛБ 710.50 KB Преземи
(Македонски) Пораките од Стразбур за Скопје-патоказ за општите мерки за извршување на ЕСЧП во предметите од Северна Македонија- МКД 732.16 KB Преземи
(Македонски) Извршување на пресудите на ЕСЧП –механизмот при Совет на Европа и националниот институционален контекст – АЛБ 543.27 KB Преземи
(Македонски) Извршување на пресудите на ЕСЧП –механизмот при Совет на Европа и националниот институционален контекст – МКД 530.84 KB Преземи
(English) ADMISSIBILITY OF (COUNTER-) INTELLIGENCE INFORMATION AS EVIDENCE IN COURT 6.81 MB Преземи
PRANUESHMËRIA E INFORMACIONIT TË (KUNDËR-) ZBULIMIT SI PROVË NË GJYKATË 784.82 KB Преземи
(Македонски) Допуштеност на (контра) разузнавачките информации како докази пред судот 911.23 KB Преземи
Plani mësimor (kurrikula) -për trajnimet mbi zbatimin e aktgjykimeve të gjykatës evropiane të të drejtave të njeriut 1.56 MB Преземи
(Македонски) Наставен план (курикулум)- за обуки за извршување на пресудите на европскиот суд за човекови права 1.74 MB Преземи
Masat individuale për ekzekutimin e aktgjykimeve të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut si individualizim i ekzekutimit me theks të veçantë në përsëritjen e procedurave 576.24 KB Преземи
(Македонски) Поединечните мерки за извршување на пресудите на европскиот суд за човекови права како индивидуализација на извршувањето со посебен осврт на повторувањето на постапките 546.48 KB Преземи
(Македонски) Пораките од Стразбур за Скопје патоказ за општите мерки за извршување на пресудите на европсиот суд за човекови права во предметите од Северна Македонија 732.16 KB Преземи
Mesazhet e Strasburgut për Shkupin – udhërrëfyes për masat e përgjithshme lidhur me ekzekutimin e aktgjykimeve të gjykatës evropiane të të drejtave të njeriut sa u përket lëndëve të Maqedonisë së Veriut 710.50 KB Преземи
Ekzekutimi i aktgjykimeve të Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut – mekanizmi i Këshillit të Evropës dhe konteksti institucional kombëtar 543.27 KB Преземи
(Македонски) Извршување на пресудите на eвропскиот суд за човекови права – механизмот при Советот на Европа и националниот институционален контекст 530.84 KB Преземи
(Македонски) Kоментар на законот за кривичната постапка 7.12 MB Преземи
(Македонски) Коментар на законот за управните спорови 8.23 MB Преземи
(Македонски) Превод на значајни пресуди на европскиот суд за човекови права за слобода на изразување 9.00 MB Преземи
(Македонски) Проценка на постојните системи/механизми за евалуација и влијанието врз обуките за човекови права 952.11 KB Преземи
(Македонски) Стратешко планирање и подготовка на буџетот 16.09 MB Преземи
(Македонски) Закони и позаконски акти на судскиот совет на РСМ 42.09 MB Преземи
(Македонски) Закони и подзаконски акти на советот на јавни обвинителина РСМ 23.35 MB Преземи
(Македонски) Практични упатства за користење социјални медиуми од страна на судиите во централна и источна европа 569.03 KB Преземи
(Македонски) Почитување на демократијата, владеењето на правото и човековите права во рамкина санитарната криза поврзана со КОВИД-19 332.88 KB Преземи
(Македонски) Право на слобода и безбедност - Прирачник за обука за Член 5 од ЕКЧП Македонски судии и обвинители 1.89 MB Преземи
(Македонски) Пресуди на Европскиот суд за човекови права - Книга 2 7.42 MB Преземи
(Македонски) Пресуди и одлуки во врска со говорот на омраза од судската пракса на Европскиот суд за човекови права 4.32 MB Преземи
(Македонски) Збирка на референтни пресуди на европскиот суд за човекови права во врска со член 3, 5, 6 и 8 3.69 MB Преземи
(Македонски) Меѓународни документи за независно и ефикасно судство - том 3 7.57 MB Преземи
(Македонски) Меѓународни документи за независно и ефикасно судство - том 2 8.64 MB Преземи
(Македонски) Меѓународни документи за независно и ефикасно судство - том 1 3.66 MB Преземи
(Македонски) Слобода на изразување во време на криза - Насоки на Комитетот на Министри на Советот на Европа 311.02 KB Преземи
Analiza
File Size Download
Vlerësimi i punës së akademisë për gjykatës dhe prokurorë publikë nga perspektiva gjinore dhe nga perspektiva e diversitetit 744.51 KB Преземи
(Македонски) Проценка за работењето на академијата за судии и јавни обвинители од родова перспектива и од перспектива на различностите 686.49 KB Преземи
(Македонски) Analysis of the trends in the application of European standards in the case law of Macedonian courts on Freedom of Expression and Safety of Journalists (1 January 2016 1 June 2022) 1.25 MB Преземи
ANALIZA E PËRMBAJTJES DHE IMPLEMENTIMIT PRAKTIK TË LIGJIT PËR AGJENCINË TEKNIKE OPERATIVE DHE LIGJIT PËR NDJEKJEN E KOMUNIKIMEVE 237.39 KB Преземи
(Македонски) АНАЛИЗА НА СОДРЖИНАТА И НА ПРАКТИЧНАТА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОПЕРАТИВНО-ТЕХНИЧКА АГЕНЦИЈА И ЗАКОНОТ ЗА СЛЕДЕЊЕ НА КОМУНИКАЦИИТЕ 488.18 KB Преземи
(English) ANALYSIS OF THE CONTENT AND PRACTICAL IMPLEMENTATION OF THE LAW ON OPERATIONAL TECHNICAL AGENCY AND THE LAW ON INTERCEPTION OF COMMUNICATIONS 278.41 KB Преземи
(Македонски) Анализа на актуелното позиционирање на институцијата и нејзината улога во обуката на правосудниот кадар 5.65 MB Преземи
(Македонски) Компаративна студија на механизмите за усогласување на судската пракса во избрани замји члени на советот на европа 1.53 MB Преземи
(Македонски) Поддршка на властите во РСМ во насока на оценка на законодавството и препораки за подобрување на правото на семеен живот во врска со извршувањето на пресудата на ЕСЧП 1,023.83 KB Преземи
(Македонски) Правна анализа на концептот на казненото дело на омраза и говорот на омраза 925.21 KB Преземи
Udhëzues
File Size Download
(Македонски) Практични упатства за далечински судења во централна и источна европа 568.39 KB Преземи
(Македонски) Водич за улогата на комисијата за заштита од дискриминација во судска постапка и преминување на товарот на докажување 1.36 MB Преземи
(Македонски) Водич за членот 5 од Конвенцијата - Право на слобода и на безбедност 1.03 MB Преземи
Doracakë
File Size Download
D O R A C A K-për zbatimin e masave për ndjekje të komunikimeve 3.39 MB Преземи
(Македонски) Прирачник за спроведување на мерките за следење на комуникациите 3.53 MB Преземи
(English) ENG Benchbook on implementation of measures for interception of communication 3.68 MB Преземи
(Македонски) Прирачник за постапување со виртуелни валути во кривични постапки 3.96 MB Преземи
(Македонски) Прирачник за родово сензитивен пристап при судското решавање на предметите на родово насилство 794.48 KB Преземи
(Македонски) Прирачник за правилна употреба на македонскиот јазик во судските и јавно обвинителските документи 620.62 KB Преземи
(Македонски) Прирачник заспроведување на мерките за следење на комуникациите 3.20 MB Преземи
(Македонски) Алатки и најдобри практики во меѓународната соработка за враќање на имот - Прирачник 6.27 MB Преземи
(Македонски) Прирачник за ефективно одземање на имотнакорист од кривично дело во согласностсо европските и меѓународните стандарди 943.57 KB Преземи
(Македонски) Прирачник за обука за Член 6 од ЕКЧП Македонски судиии обвинители 1.46 MB Преземи
(Македонски) Прирачник за обука за Член 5 од ЕКЧП Македонски судиии обвинители 1.49 MB Преземи
(Македонски) Training handbook for Article 3 of the ECHR for Macedonian judges and prosecutors 1.24 MB Преземи
(Македонски) Слободата на изразување и медиумите 5.13 MB Преземи
(Македонски) Практикум за постапување во случаи на семејно насилство 749.06 KB Преземи
Fjalorë
File Size Download
(Македонски) Глосар на Европската конвенција за човeкови права 2.19 MB Преземи