Oficer i sigurisë së informacioneve të klasifikuara

Akademia për gjykatës dhe prokurorë publik

Në pajtim me nenin 8 të Ligjit mbi qasje të lirë tek informatat me karakter publik (Gazeta zyrtare në RMV nr.101/209) për personin zyrtar i cili do të ndërmjetësojë dhe do të ofrojë ndihmë gjatë ushtrimit të së drejtës për qasje të lirë deri tek informatat me karakter publik, drejtoresha e Akademisë për gjykatës dhe prokurorë publik „Pavell Shatev“ përcakton personin:

M-r Sanja Pandilov, këshilltare shtetërore

Nr.fiks: 022401577

Nr.celular: +38975203897

Posta elektronike: sanja.pandilov@jpacademy.gov.mк