Training

For judges and public prosecutors

Trainings


Announcements


17.12.2021

LAJMËRIM PËR RRJEDHËN E PROCEDURËS ADMINISTRATIVO-GJYQËSORE PËR GJENERATËN E 8-TË TË DËGJUESVE NË TRAJNIMIN FILLESTAR


Të nderuar kandidatë të cilët keni dhënë provimin për pranim në trajnimin fillestar për gjeneratën e 8-të, Në interes të lajmërimit transparent…

12.11.2021

Njoftim për masë disiplinore të shqiptuar


Të nderuar, Pas kryerjes së procedurës disiplinore ndaj Agim Ibrahimit, dëgjues i gjeneratës së VII-të në trajnimin fillestar, nga ana e Komisionit…

27.07.2021

Publikimi i listës paraprake të renditjes nga testi kualifikues dhe provimit (pjesa me shkrim dhe me gojë)


Të nderuar kandidatë që merrnit pjesë në provimin pranues për trajnimin fillestar për gjeneratën e VIII, Ju njoftojme se Komisioni mbajti sot…

23.07.2021

Lajmërim për rezultatet e arritura në kuadër të mësimit Teorik të dëgjuesve të trajnimit fillestar të gjeneratës së VII-të


Akademia për gjykatës dhe prokurorë publik i informon të gjithë dëgjuesit e trajnimit fillestar nga gjenerata e shtatë që momentalisht e ndjekin…

News


Punëtori interaktive praktike me temë: "Zbatimi i masave për ndjekje të komunikimeve"

Më 17 dhjetor 2021 në Gjevgjeli, Akademia për gjykatës dhe prokurorë publik në bashkëpunim me…

Read more

KËSHILLIM ONLINE me temë: "Zbatimi i aktgjykimeve të Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut (GJEDNJ)"

Akademia për gjykatës dhe prokurorë publik “Pavel Shatev” në bashkëpunim me Organizatën për Siguri dhe…

Read more

Mbledhja e 5-të e Rrjetit të institucioneve për trajnim juridik të Evropës Juglindore

Akademia për gjykatës dhe prokurorë publik më 14 dhjetor 2021 në bashkëpunim me Këshillin për…

Read more

TRAJNIM me temë: “Konteste që lindin nga sigurimi i kërkesave me të drejtën e pengut”

Akademia për gjykatës dhe prokurorë publik organizon trajnimin me temë: “Konteste që lindin nga sigurimi…

Read more

International cooperation