Akademia
për gjyqtarët dhe prokurorët publikë
е-Akademia
0
KANDIDATË PËR PRANIM NË TRAJNIMIN FILLESTAR
0
TRAJNIME TË REALIZUARA
0
NDËGJUES TË PRANUAR NË TRAJNIM FILLESTAR
0
VITE
Risi