Ekipi ynë

Ekipë e vogël nga entuziastë dhe punëtorë të përkushtuar

Drejtori
Natasha-Gaber
Prof.d-r Gaber Damjanovska Natasha
Drejtori
…Non quia difficilia sunt non audemus, sed quia non audemus difficilia sunt.

 

… Nuk është se nuk guxojmë për shkak se është rëndë, por është e rëndë për shkak se nuk guxojmë.

Zëvendësdrejtor
…Suksesi nuk është definitiv, mossuksesi nuk është fatal: ajo që është e rëndësishme është guximi për të vazhduar më tutje.
ilir_iseni-scaled
Ilir Iseni
Zëvendësdrejtor
Bordi Drejtues
Ekipi që drejton organizatën tonë
asjo_favicon
Besa Ademi
Kryetare e Gjykatës Supreme të RMV Anëtare e BD, (e emëruar nga GJS e RMV)
asjo_favicon
Isamedin Limani
Gjykatës në Gjykatën Supreme të RMV zëvendësanëtar i BD, (i emëruar nga GJS e RMV)
asjo_favicon
Zoran Gerasimovski
Anëtar i Këshillit gjyqësor të RMV Anëtar i BD, (i emëruar nga KGJ i RMV)
asjo_favicon
Bekim Mehmedi
Kryetar/gjykatës i Gjykatës së apelit Gostivar Anëtar i BD, (i emëruar nga KGJ i RMV)
asjo_favicon
Anita Danilova
Gjykatëse në Gjykatën e Lartë Administrative zëvendësanëtare i BD, (e emëruar nga KGJ i RMV)
asjo_favicon
Vaska Nikolovska Masevska
Gjykatëse në Gjykatën themelore penale Shkup zëvendësanëtare e BD, (e emëruar nga KGJ i RMV)
asjo_favicon
Bodan Lazarevski
Prokuror publik në PP të RMV Anëtar i BD, (i emëruar nga PP e RMV)
asjo_favicon
Ismail Darlishta
Prokuror publik në PP të RMV zëvendësanëtar i BD, (i emëruar nga PP e RMV)
asjo_favicon
Besir Aliu
Prokuror publik në PPTH Tetovë Anëtar i BD, (i emëruar nga KPP i RMV)
asjo_favicon
Burim Rustemi
Prokuror publik në PPTH Shkup zëvendësanëtar i BD, (i emëruar nga KPP i RMV)
asjo_favicon
Fidanka Rajevska
Anëtare e KPP i RMV Anëtare e BD, (e emëruar nga KPP i RMV)
asjo_favicon
Risto Bojaxhiski
Prokuror publik në PPTH Shtip zëvendësanëtar i BD, (i emëruar nga KPP i RMV)
asjo_favicon
d-r Xhemali Saiti
Gjykatës në Gjykatën Supreme të RMV Anëtar i BD, (i emëruar nga Shoqata e gjykatësve të RMV)
asjo_favicon
Afrim Jakupi
Gjykatës në Gjykatën e apelit Gostivar zëvendësanëtar i BD, (i emëruar nga Shoqata e gjykatësve të RMV)
asjo_favicon
Ermon Neziri
Prokuror publik në PPTH Shkup Anëtar i BD, (i emëruar nga Shoqata e prokurorëve publik të RMV)
asjo_favicon
Jelena Dogazanska Koleva
Prokuror publik në PPTH Shtip zëvendësanëtare e BD, (e emëruar nga SHPP të RMV)
asjo_favicon
Valentina Shaurek
Këshilltare shtetërore për Drejtësi Anëtare e BD, (e emëruar nga Ministri i drejtësisë)
asjo_favicon
Aneta Toshevska
Udhëheqëse e departamentit zëvendësanëtar i BD, (e emëruar nga Ministri i drejtësisë)
Organogrami
Struktura organizative
Burimet njerëzore
Rregulloret e organizatës sonë
Rregullore për organizimin e brendshëm
Rregullore për sistematizimin e vendeve të punës në AGJPP
A do të kishit dashur të kyçeni në
Ekipin tonë?
Nëse i keni shkathtësitë, ose ndoshta vetëm dëshironi të na shkruani?