Kush jemi ne

Akademi e nderuar gjyqësore e cila ka rolin kyç në krijimin e profileve evropiane të gjykatësve dhe prokurorëve publik

Historiati i Akademisë

Akademia për gjykatës dhe prokurorë publik është një institucion me krijimin e së cilës Republika e Maqedonisë bëri një hap të rëndësishëm përpara, drejt inkorporimit në gjyqësor të parimeve demokratike të sundimit të së drejtës dhe mbrojtjes së të drejtave dhe lirive themelore të njeriut, të inkorporuara në dokumente të shumta ndërkombëtare për një gjyqësor të pavarur dhe efikas.

Sot, pesëmbëdhjetë vite pas themelimit, Akademia për gjykatës dhe prokurorë publik, nëpërmjet trajnimit profesional që ofron, luan një rol kyç në përforcimin e pavarësisë dhe profesionalitetit të institucioneve në sistemin gjyqësor dhe u ngrit në një partner të përgjegjshëm dhe profesional në bashkëpunimin e saj me institucionet dhe projektet nacionale dhe ndërkombëtare.

Akademia ka filluar me punë
2006
Programi për punë i Akademisë
Misioni
Misioni i Akademisë për gjykatës dhe prokurorë publik, mbështetet në avancimin dhe mbrojtjen e pavarësisë, paansisë së një gjyqësori të lartë profesional dhe efikas i cili do të afirmojë parimin e sundimit të së drejtës dhe mbrojtjes së të drejtave të njeriut. Misioni ynë është krijimi i një sistemi gjyqësor bashkëkohor i cili do të bazohet në vlerat e larta evropiane i cili do të jetë tërësisht i harmonizuar me legjislativën evropiane, i cili do të përfshijë standartet ndërkombëtare, e tërë kjo me qëllim që të zmadhojë besimin e qytetarëve në institucionet gjyqësore dhe të sigurojë një qasje më të lehtë dhe më efikase në drejtësi.
Vizioni
Vizioni ynë është që nëpërmjet trajnimit fillestar dhe të vazhdueshëm të japim kontribut në ndërtimin e profilit evropian të gjykatësve dhe prokurorëve publik, por edhe në administratën gjyqësore dhe prokuroriale, me shfrytëzimin e metodave moderne për përsosmërinë e diturive të tyre, gjatë së cilës, në vazhdimësi sigurojmë të gjithë mekanizmat e nevojshme dhe mjetet në dispozicion me ndihmën e të cilave e drejta e Unionit Evropian dhe e drejta ndërkombëtare janë lehtësisht të kapshme për gjykatësit dhe prokurorët publik në RMV.
15 Vite
Jemi të përkushtuar të sigurojmë edukim fillestar dhe të vazhdueshëm
0
Kandidatë
0
Trajnime të mbajtura
0
Provime
0
Vite
ISO 9001:2015
Organizatë me ISO çertifikatë
ISO 9001:2015 nga 2017
ISO 9001:2015 nga 2020
Politika për kualitet 2021