Qasje e lirë deri tek informata nga karakteri publik

Академија за судии и јавни обвинители

Согласно член 8 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на РСМ бр.101/209) за службено лице кое ќе посредува и ќе укажува помош при остварување на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, директорот на Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ го назначува лицето:

М-р Сања Пандилов, државен советник

Службен телефон: 022401577

Мобилен телефон: +38975203897

Електронска пошта: sanja.pandilov@jpacademy.gov.mк

Образец за Барање за пристап до информации од јавен карактер (Превземи)

Образец за Жалба (Превземи)

Годишни извештаи за работата на Академијата за судии и јавни обвинители.

Програми за работата на Академијата за судии и јавни обвинители.

Биро за јавни набавки.