KËSHILLIM me temë: „Mbrojtja e së drejtës së pronës sipas Konventës Evropiane për të drejtat e njeriut – neni 1 Protokolli 1 i KEDNJ – parimet dhe standartet e GJEDNJ”

Аkademia për gjykatës dhe prokurorë publikë “Pavel Shatev” organizon këshillim online me temë: „Mbrojtja e së drejtës së pronës sipas Konventës Evropiane për të drejtat e njeriut – neni 1 Protokolli 1 i KEDNJ – parimet dhe standartet e GJEDNJ që do të mbahet më 4 nëntor (e enjte) 2021, në platformën  ZOOM, duke filluar nga ora 11:00.

 

Këshillimi është dedikuar për gjykatësit dhe prokurorët publik nga të gjitha zonat e apelit.

 

Ligjërues në këshillim do të jenë znj. Vera Koco, gjykatëse në Gjykatën Supreme të RMV-së, në pension, dhe znj. Zora Trenevska, gjykatëse në Gjykatën e apelit Shkup, në pension.

Për më shumë informacione, Ju lutemi kontaktoni në e-mail adresën e personit përgjegjës për organizimin: Gordana.Lazarevska@jpacademy.gov.mk, ose në tel. 02/ 2401-578.

Agjendën sipas së cilës do të zhvillohet këshillimi mund ta shkarkoni këtu.