СОВЕТУВАЊЕ на тема „Признавање и извршување странски судски одлуки (граѓанска област)“ (Demo)

Akademia për gjykatës dhe prokurorë publik ,,Pavel Shatev” sipas Katalogut për trajnime për vitin 2021, organizon seminar online mbi temën: ,,Njohja dhe ekzekutimi i vendimeve të gjykatave të huaja (fusha civile)” e cila do të mbahet me 6 tetor 2021 (e mërkurë) në platformën ZOOM.

 

Seminari është organizuar për gjykatësit e sektorit civil dhe administratorët nga të gjitha zonat e apelit, përfaqësues nga Ministria e drejtësisë dhe Dhoma e avokatisë së RMV-së.

 

Ligjërues të seminarit do të jenë d-r Nada Simjanoska, udhëheqës në Sektorin për ndihmë juridike ndërkombëtare, Ministria e drejtësisë e RMV-së, dhe z-nj Anita Boshkovska, gjykatëse në Gjykatën e apelit Shkup.

 

Agjenda sipas së cilës do të zhvillohet seminari mund të shkarkohet këtu.

 

 

Për më shumë informacione në lidhje me seminarin, Ju lutemi kontaktoni në e-mail adresën në vijim: Natasa.Bastovanska@jpacademy.gov.mk ose në numrin e telefonit 02/2401-565.