СОВЕТУВАЊЕ на тема „Признавање и извршување странски судски одлуки (граѓанска област)“ (Demo)