СОВЕТУВАЊЕ на тема „Ликвидација на трговските друштва“ (Demo)

Akademia për gjykatës dhe prokurorë publik Pavel Shatev” sipas Katalogut të trajnimeve për vitin 2021 organizon këshillim me temë: Likuidimi i shoqërive tregëtare” që do të mbahet me 9 nëntor 2021 (e martë), në Hotel Meriot” – Shkup.

Këshillimi është dedikuar për gjykatësit të sektorit civil dhe bashkëpuntorët profesional nga të gjitha  zonat e apelit, si dhe për gjykatësit nga Gjykata administrative dhe Gjykata e lartë administrative.

Ligjërues në këshillim do të jenë: d-r Marko Andonov, profesor ordinar dhe Dekan në fakultetin juridik të Univerzitetit Amerikan kolegj – Shkup, m-r Natasha Savovska-Dimitrovska, gjykatëse në Gjykatën e apelit – Shkup dhe z. Mate Stojanovski, Këshilltar kryesor juridik, Komisioni për letra me vlerë në RMV.

Për më shumë informacione, Ju lutemi kontaktoni në e-mail adresën e personit përgjegjës për organizimin: mamudije.ibraimi@jpacademy.gov.mk ose në tel. 02/2401-569.

Agjendën sipas së cilës do të zhvillohet këshillimi mund ta shkarkoni këtu.

Materialet e punës që do të përdoren gjatë këshillimit mund të shkarkohen këtu.