СОВЕТУВАЊЕ на тема „Кривична одговорност на правни лица и извршување санкции над правни лица“ (Demo)

Аkademia për gjykatës dhe prokurorë publik Pavel Shatev“ në përputhje me Katalogun e trajnimeve për viti 2021 organizon këshillim online me temë: ,,Përgjegjësia penale e personave juridik dhe ekzekutimi i sanksioneve ndaj personave juridik”  që do të mbahet më 5 nëntor (e premte) 2021, përmes platformës ZOOM.

            Këshillimi është dedikuar për gjykatësit nga sektori penal, prokurorët publikë dhe bashkëpuntorët profesional nga të gjitha zonat e apelit

Ligjërues në këshillim do të jenë d-r Todor Vitllarov, Prokuror publik i Prokurorisë së lartë publike në Shtip dhe znj. Zuica Naumova, gjykatëse në Gjykatën e apelit Shkup, në pension.

Agjendën sipas së cilës do të zhvillohet këshillimi mund ta shkarkoni këtu.

Materialet e punës që do të përdoren gjatë këshillimit mund të shkarkohen këtu.

Për  informacione shtesë mund të kontaktoni në e-mail adresën: Natasa.Bastovanska@jpacademy.gov.mk ose në tel. 02/2401-565.