Работен состанок на заменикот директор на Академијата, судија Ilir Iseni, со г. Roman Prah, регионален координатор, Инцијативата за владеење на правото на Американската адвокатска комора (ABA ROLI) (Demo)

Sot (25 shkurt 2022) në ambientet e Akademisë për gjykatës dhe prokurorë publik, zëvendësdrejtori i Akademisë, gjykatësi Ilir Iseni ka zhvilluar një takim pune me z. Roman Prah, koordinator rajonal, Shoqata e Avokatëve Amerikan/ Iniciativa për Sundimin e Ligjit (ABA/ROLI) dhe znj. Katerina Nikollova, Përfaqësuese e Zyrës së ABA/ROLI në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

Takimi i punës u mbajt me iniciativë të përfaqësuesve të ABA/ROLI, me qëllim prezentimin e moduleve të trajnimit për kryerjen e hetimeve financiare nga shërbimet e inteligjencës, përkatësisht për prezentimin e Udhëzuesit me pesë hapa të ABA/ROLI, me qëllim identifikimin e nevojave të institucioneve individuale në lidhje me hetimet financiare, identifikimin e partnerëve potencial për zhvillimin dhe zbatimin e trajnimeve për hetime financiare, si dhe shqyrtimin e mundësive për përfshirjen e partnerëve dhe donatorëve të tjerë me të cilët do të organizoheshin trajnime të përbashkëta në fushën e hetimeve financiare.

Zëvendësdrejtori i Akademisë, gjykatësi Ilir Iseni prezentoi shkurt strukturën e Akademisë, i njohu me veprimtarinë e saj dhe rolin vendimtar që ka në procesin e përgatitjes fillestare të gjykatësve dhe prokurorëve publikë të ardhshëm, si dhe në zhvillimin e vazhdueshëm profesional të gjykatësve dhe prokurorëve publik të zgjedhur dhe atë përmes Programit për trajnim të vazhdueshëm.

Përfaqësuesit e ABA/ROLI deklaruan se planifikojnë të zhvillojnë një sërë trajnimesh për hetuesit e krimit financiar (MPB, Enti Shtetëror i auditimit, Komisioni shtetëror për parandalimin e korrupsionit, Policia financiare, Administrata doganore) dhe prokurorët publikë me qëllim të përmirësimit të aftësive të tyre në lidhje me kryerja e këtij lloj hetimi, sigurimi i burimeve të përshtatshme dhe përdorimi i një sërë aftësish inteligjente në kryerjen e hetimeve financiare.

Zëvendësdrejtori i Akademisë, gjykatësi Iseni, theksoi se Akademia ka një bashkëpunim të mirë me ABA/ROLI, në kuadër të të cilit janë realizuar një sërë ngjarjesh edukative në të kaluarën, kështu që në të ardhmen ABA/ROLI mund të llogarisë në mbështetjen e Akademia si partner i saj i ardhshëm, në drejtim të realizimit të trajnimeve që do të jenë me rëndësi dhe interes për përmirësimin e sistemit juridik në Maqedoninë e Veriut.