Претставници на Центарот за правосудна обука на Кралството Холандија во посета на Академијата за судии и јавни обвинители (Demo)

Sot (16 gusht 2021) përfaqësues të Qendrës për trajnim gjyqësor të Mbretërisë së Holandës, znj. Anne Tahapary, menaxhere për trajnime dhe aktivitete ndërkombëtare dhe z. Tonnie Hulman, menaxheri i projektit, realizuan një vizitë pune në Akademinë për gjykatës dhe prokurorë publik.

Gjegjësisht, ata do të qëndrojnë në Shkup deri më 20 gusht 2021, ku do të takohen me stafin e Akademisë, gjykatës dhe prokurorë publik të zgjedhur nga radhët e Akademisë, veçanërisht ata që punojnë në rastet që lidhen me lirinë e shprehjes dhe të drejtat e njeriut, dhe qëllimi është që të njihet me sistemin gjyqësor të Republikës së Maqedonisë së Veriut, punën dhe organizimin e Akademisë, si një institucion kyç i ngarkuar për sigurimin e kuadrit të ri për gjykatës dhe prokurorë publik dhe edukimin e mëtejshëm të gjykatësve dhe prokurorëve publik në Maqedoninë e Veriut.

Takimi i parë i punës u mbajt me drejtorin e Akademisë, prof. Dr. Natasha Gaber Dajmanovska. Gjatë takimit, drejtori i Akademisë i njohu shkurtimisht me sistemin gjyqësor të Maqedonisë së Veriut, dhe më pas prezantoi strukturën organizative të Akademisë. Ajo gjithashtu shpjegoi mënyrën në të cilën funksionon Akademia, fushëveprimin e saj, si dhe mënyrat në të cilat realizohen programet për trajnimin fillestar dhe të vazhdueshëm. Drejtori i Akademisë i informoi përfaqësuesit e Qendrës për trajnim gjyqësor të Mbretërisë së Holandës se Akademia ka krijuar një bashkëpunim ndërkombëtar të vazhdueshëm, shumëvjeçar dhe vërtet të gjerë, brenda të cilit bashkëpunon shkëlqyeshëm edhe me Ambasadën e Mbretërisë së Holandës. Përvojat e huaja janë shumë të rëndësishme për avancimin e proceseve arsimore të kryera nga Akademia, dhe kështu edhe për avancimin e aftësive dhe njohurive të gjykatësve dhe prokurorëve publik në Maqedoninë e Veriut, veçanërisht për të Drejtën e BE-së.

Pas takimit me Drejtorin e Akademisë, përfaqësuesit e Qendrës për trajnim gjyqësor zhvilluan një takim pune me Zëvendës Drejtorin e Akademisë, Ilir Iseni, me të cilin, përveç punës së Akademisë, rolin e saj në sistemin gjyqësor të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe shkëmbimin e përvojave midis Akademisë dhe Qendrës për trajnim gjyqësor të Mbretërisë së Holandës, diskutuan gjithashtu për rolin e kryetarëve të gjykatave në Maqedoninë e Veriut, trajnimet për kryetarët e gjykatave të organizuara nga Akademia, rolin e personave të ngarkuar me marrëdhëniet me publikun në gjykatat, dhe për Këshillin gjyqësor-mediatik, si një organi i Shoqatës së gjykatësve të Maqedonisë së Veriut me qëllim të përmirësimit të komunikimit ndërmjet gjykatësve dhe gazetarëve.

Këto takime pritet të rezultojnë me realizimin e ngjarjeve të ardhshme arsimore të përbashkëta që do të nënkuptojnë pasurimin e përmbajtjes së programeve për trajnimin fillestar dhe të vazhdueshëm.