Онлајн советување на тема: “Надомест на штета од неоправдана осуда и незаконито лишување од слобода согласно одредбите на ЗКП” (Demo)

Akademia për gjykatës dhe prokurorë publik “Pavell Shatev” sipas Katalogut të trajnimeve për vitin 2022 organizon këshillim online me temë: “Dëmshpërblimi nga dënimi i paarsyeshëm dhe privimi i kundërligjshëm nga liria në pajtim me dispozitat e LPP”, i cili është paraparë të mbahet më 1 mars (e martë) 2022, përmes platformës ZOOM.

 

Këshillimi është dedikuar për gjykatës nga sektori civil dhe bashkëpunëtorë profesionistë nga të gjitha zonat e apelit.

 

Ligjërues në këshillim do të jenë znj. Lidija Martinova, gjykatëse në Gjykatën Supreme të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe znj. Anita Boshkovska, gjykatëse në Gjykatën e apelit në Shkup.

 

Për informata shtesë, Ju lutemi kontaktoni personin nga Akademia që është përgjegjës për organizimin dhe atë në e-mail adresën në vijim: Gordana.Lazarevska@jpacademy.gov.mk ose në tel. 02/2401-578.

 

Agjenda sipas së cilës do të zhvillohet këshillimi mund të shkarkohet në linkun e mëposhtëm:

Agjenda-01.03.2022

 

Materialet e punës që do të përdoren gjatë këshillimit mund të shkarkohen në linkun e mëposhtëm:

Materiali i punës – znj. Lidija Martinova, gjykatëse në Gjykatën Supreme të RMV-së,

1.Пресуда 1

2.Пресуда 2

3.Пресуда 3

4.Пресуда 4

5.Пресуда 5

6.Пресуда 6

7.Пресуда 7

 

Materiali i punës – znj. Anita Boshkovska, gjykatëse në Gjykatën e apelit Shkup.

1.Пресуда 1

2.Пресуда 2

3.Пресуда 3

4.Пресуда 4

5.Пресуда 5

6.Пресуда 6

7.Пресуда 7

8.Пресуда 8

9.Пресуда 9