Онлајн советување на тема: “Надомест на штета од неоправдана осуда и незаконито лишување од слобода согласно одредбите на ЗКП” (Demo)