Këshillim online me temë: “Kontestet civile që dalin nga Ligji për privatizim dhe Ligji për veprim me objekte të ndërtuara pa leje”

Akademia për gjykatës dhe prokurorë publik “Pavell Shatev” sipas Katalogut të trajnimeve për vitin 2022 organizon këshillim online me temë “Kontestet civile që dalin nga Ligji për privatizim dhe Ligji për veprim me objekte të ndërtuara pa leje”, që do të mbahet më 16 mars (e mërkurë) 2022, përmes ZOOM platformës.

Këshillimi u dedikohet gjykatësve të sektorit civil dhe bashkëpunëtorëve profesional nga të gjitha zonat e apelit

Ligjërues në këshillim do të jenë znj. Lidija Dimova, gjykatëse në Gjykatën themelore Veles dhe znj. Liljana Sitnikoska, gjykatëse në Gjykatën themelore Kavadar.

Për më shumë informata, Ju lutemi kontaktoni me personin nga Akademia që është përgjegjës për organizimin e këshillimit në adresën elektronike në vijim mamudije.ibraimi@jpacademy.gov.mk ose në tel. 02/2401-569.

Agjenda sipas së cilës do të zhvillohet këshillimi mund të shkarkohet në linkun e mëposhtëm:

Agjenda – 16 mars 2022 – shkarko