Онлајн советување на тема ,, Граѓански спорови кои произлегуваат од законот за приватизација и Законот за постапување со бесправно изградени објекти“ (Demo)