Обука на тема: Спорови кои произлегуваат од договори за градење и договори за дело (Demo)

Akademia për gjykatës dhe prokurorë publikë organizon trajnim me temë: Kontestet që lindin nga kontratat për ndërtim dhe kontratat mbi vepër, i cili do të mbahet më 24 nëntor 2021 dhe do të realizohet përmes platformës ZOOM.

Trajnimi është dedikuar për gjykatës dhe bashkëpuntorë profesional të sektorit civil nga të gjitha zonat e apelit.

Ligjërues të trajnimit do të jenë: m-r Katerina Georgievska, gjykatëse në Gjykatën e apelit Shkup dhe m-r Amir Abdullai, gjykatës në Gjykatën e apelit Shkup, në pension.

Për më shumë informacione në lidhje me trajnimin dhe mënyrën e kyçjes, Ju lutemi të drejtoheni në e-mail adresën në vijim: mamudije.ibraimi@jpacademy.gov.mk ose në tel 02/2401-569.

Agjendën sipas së cilës do të zhvillohet trajnimi mund ta shkarkoni këtu.

Materialet e punës që do të përdoren gjatë trajnimit mund të shkarkohen këtu.