„Компјутерски криминал, обезбедување и изведување на електронски докази“ 22 март 2022 година, Zoom платформа (Demo)

Akademia për gjykatës dhe prokurorë publik organizon këshillim online me temë: “Krimi kompjuterik, sigurimi dhe paraqitja e provave elektronike”, që do të zhvillohet më 22 Mars 2022, përmes platformës ZOOM.

Këshillimi është dedikuar për gjykatës nga sektori penale dhe prokurorë publik nga të gjitha zonat e apelit.

Prezentime lidhur me temën e këshillimit do të kenë: z-nj. Iskra Haxhi Vasileva, Prokuror publik në Prokurorinë themelore publike në Shkup; m-r. Maja Jovanova, Udhëheqës i repartit të TI-së, Drejtoria për inteligjencë financiare dhe m-r Katerina Jovanovska, Udhëheqës i repartit për forenzikë digjitale, MPB e RMV-së.

Agjenda sipas së cilës do të zhvillohet këshillimi mund të shkarkohet në linkun e mëposhtëm:

Agjenda – 22 mars 2022