„Компјутерски криминал, обезбедување и изведување на електронски докази“ 22 март 2022 година, Zoom платформа (Demo)