TAKIMI I PUNËS SË EKIPEVE MENTORUESE TË AJPP-së MBI QASJEN E GRAVE NË DREJTËSI NË BALLKANIN PERËNDIMOR

1

Në kuadër të bashkëpunimit të Akademisë për gjykatës dhe prokurorë publik dhe Projektit të Këshillit të Evropës “Objektet Horizontale për Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë” në periudhën prej 4 deri më 6 dhjetor 2023 në Budapest, Hungari, u organizua një trajnim për mentorë me titull : “Qasja e grave ndaj drejtësisë në Ballkanin Perëndimor” në të cilën drejtoresha e Akademisë, prof. Dr. Natasha Gaber Damjanovska, këshilltarja shtetërore e Akademisë, M-r Sanja Pandilov, si dhe gjykatësit: Keti Germanova, nga Gjykata Themelore Civile Shkup, Natalija Doneva, nga Gjykata e Apelit Shkup dhe prokurorja publike, Natasha Godžovsla, nga Prokuroria e Lartë Publike Shkup . Në trajnim morën pjesë përfaqësues nga të gjitha akademitë e drejtësisë në rajon.

Rezultat i pjesëmarrjes në këtë trajnim është takimi i sotëm i punës së ekipeve mentoruese të udhëhequra nga pjesëmarrësit e trajnimit në Budapest, i cili u mbajt në ambientet e Akademisë, në kuadër të programit mentorues të Këshillit të Evropës. Përkatësisht, secili nga mentorët e trajnuar formoi ekipin e vet prej tre kolegësh (gjykatës dhe prokurorë publikë) me të cilët do të punojnë më tej në zhvillimin dhe zbatimin e aktiviteteve në nivelet bazë, dytësore dhe të avancuara që kanë të bëjnë me:

Niveli bazë: Qasja e grave në drejtësi, “Drejtësia e verbër nga gjinia”, cilat janë barrierat

Niveli mesatar: Dhuna ndaj grave; e drejta ndërkombëtare- gjykatat e brendshme; praktika gjyqësore vendase

Niveli avancues: Ide për eliminimin e stereotipeve gjinore; duke përdorur praktika të ndjeshme gjinore; vlerësimi.

Pjesa hyrëse e takimit të punës filloi me prezantimin e drejtoreshës së Akademisë, prof. Dr. Natasha Gaber Damjanovska, e cila ka edhe ekipin e saj dhe do t’i udhëheqë edhe tre ekipet e tjera të saja.

Synimi i mentorimit është që nëpërmjet ndihmës mentoruese tek të mentoruarit, të identifikohen, analizohen dhe sanksionohen pengesat e mundshme për qasje të barabartë dhe jodiskriminuese në drejtësinë e grave (qasja e ndjeshme gjinore).

Duke përfunduar me prezantimin e aktiviteteve që do të pasojnë në vitin aktual 2024, ajo tha:

“Ne synojmë tek drejtësia e cila është humane, e ndjeshme gjinore, jodiskriminuese në veprimet e saj dhe mban llogari tek grupet vulnerabël që mund të jenë pjesëmarrës në procedurë. Mentorimi është në fakt një konsultim kolegjial ​​i kolegëve më të ngritur dhe më me përvojë ndaj më të rinjve, përmes të cilit arrihet vazhdimësia në shkëmbimin profesional të përvojës”.

Këto katër ekipe mentoruese do të kenë një sërë aktivitetesh, zbatimi i të cilave do të monitorohet nga Këshilli i Evropës dhe pas mentorimit të suksesshëm do të marrin certifikata në fund të vitit.