Втора обука за обучувачи за слобода на изразување во рамки на Проектот ЈУФРЕКС 2 (Demo)