Вести за борбата против тероризмот – за и во врска со Балканот- серија2 бр.15, ноември 2021 (Demo)

Ministria e drejtësisë e SHBA-së, Zyra për zhvillim, ndihmë dhe trajnim për prokuroritë në shtetet e huaja (OPDAT) në partneritet me Byronë kundër terrorizmit pranë MPJ të SHBA-së në Tiranë, Shqipëri dhe Sarajevë, Bosnjë dhe Hercegovinë, publikuan buletinin e nëntorit për luftën kundër terrorizmit.

 

Në këtë numër do të mësoni se si autoritetet shtetërore të Kosovës kohët e fundit penguan një komplot terrorist të ISIS-it dhe sekuestruan një sasi të madhe armësh. Do të mësoni më shumë rreth një vendimi të fundit në procedurën ankimore në një gjykatë në B dhe H në lidhje me rastin e një luftëtari të huaj terrorist të kthyer. Mëtutje, ju ofrojmë një përmbëledhje të shkurtër të raportit të fundit të Europolit për terrorizmin, ndërsa në fund të këtij numri ne ofrojmë këshilla të dobishme për mënyrën se si mund të ndërmerren dhe kryen operacione të suksesshme të fshehta.

 

Buletini i plotë në gjuhën maqedonase, shqipe, boshnjake dhe gjuhën angleze mund të shkarkohet në lidhjet e mëposhtme:

 

Вести за борба против тероризмот – за и во Балканот- серија 2, број 15, Ноември 2021 година

 

Buletini kundër terrorizmitpër ballkanin, rreth ballkanit- Vëllimi 2, Numri 15, nëntor 2021

 

Vjesti o borbi protiv terorizma – za I o Balkanu- Svezak 2, broj 15, Novembar 2021

 

Counterterrorism newsletter -for and about the Balkans- Voume2, Issue 15, November 2021