Вести за борбата против тероризмот – за и во врска со Балканот- серија2 бр.15, ноември 2021 (Demo)