СОВЕТУВАЊЕ на тема „Права на деца жртви на кривични дела со посебен акцент на мерките на процесна заштита на децата жртви“ (Demo)