СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Постапување на предмети од судска управа со примена на Законот за управување со движење на предметите во судовите“ (Demo)