DCAF го публикуваше второто издание на Билтенот на Програмата за реформи во разузнавачкиот и безбедносниот сектор во Република Северна Македонија (2021-2026) (Demo)

Qendra e Gjenevës për menaxhimin e sektorit të sigurisë – DCAF publikoi edicionin e dytë të Buletinit të Programit për reforma në sektorin e zbulimit dhe sigurisë në Republikën e Maqedonisë së Veriut (2021-2026).

Ky buletin mbulon periudhën tetor-dhjetor 2021. Buletini është bërë në gjuhën angleze, maqedonase dhe në gjuhën shqipe dhe mund ta shkarkoni në lidhjet e mëposhtme:

Програма за реформи во разузнавачкиот и безбедносниот сектор во Република СевернаМакедонија (2021-2026)- БИЛТЕН бр. 2ОКТОМВРИ-ДЕКЕМВРИ 2021

Intelligence and Security Sector Reform Programme in the Republic of North Macedonia (2021-2026)- NEWSLETTER N° 2 OCTOBER – DECEMBER 2021

Programi për Reforma në Sektorin e Zbulimit dhe Sigurisë në Republikën e Maqedonisë së Veriut (2021-2026) – BULETINI INFORMATIV NR.2 TETOR – DHJETOR 2021