DCAF Buletini nr.1 prill – shtator 2021

DCAF- Qendra e Gjenevës për menaxhimin e sektorit të sigurisë  ka publikuar edicionin e parë të Buletinit të Programit për reforma në sektorin e intelegjencës dhe sigurisë në Republikën e Maqedonisë së Veriut për periudhën 2021-2026. Buletini publikohet në gjuhën maqedonase, angleze dhe në gjuhën shqipe. Të njejtën plotësisht mund ta shkarkoni në:

Програма за реформи во разузнавачкиот и безбедносниот сектор во Република Северна Македонија (2021-2026) Билтен бр. 1 април-септември 2021- MKD.

Intelligence and Security Sector Reform Programme in the Republic of North Macedonia (2021-2026) Newsletter n° 1 April – September 2021- ENG.

Programi për Reforma në Sektorin e Inteligjencës dhe Sigurisë në Republikën e Maqedonisë së Veriut Buletini nr.1 prill – shtator 2021- ALB