Këshillim me temë „ Ndryshimi i palëve në një marrëdhënie detyrimi (supozimi i borxhit, aderimi në borxh dhe kalimi i borxhit dhe transferimi i kërkesës) dhe anulimi i kontratës”

logo_asjo_news_mk

Akademia për gjykatës dhe prokurorë publikë “Pavel Shatev”, në pajtim me Katalogun e Trajnimeve për vitin 2024, organizon këshillim me temën „ Ndryshimi i palëve në një marrëdhënie detyrimi (supozimi i borxhit, aderimi në borxh dhe kalimi i borxhit dhe transferimi i kërkesës) dhe anulimi i kontratës” i cili do të mbahet më  13 shkurt (e martë)  2024 nga ora 10:00, me prezencë fizike, në hapësirat e Akademisë për gjykatës dhe prokurorë publik, Lamela 3.

Këshillimi u dedikohet gjykatësve të departamenteve civile dhe bashkëpunëtorëve profesionalë nga të gjitha fushat e apelit.

Ligjërues të këshillimit do të jenë Prof d-r  Nenad Gavriloviç, profesoreshë në Fakultetin Juridik “Justinina Përvi”, Shkup dhe znj. Lidija Martinova, gjykatëse e Gjykatës Supreme të RMV -së (në pension).

Për informata shtesë, ju lutemi kontaktoni me personin përgjegjës për organizimin e Akademisë në: e-mail adresën mamudije.ibraimi@jpacademy.gov.mk ose në tel. 02/2401-569.

Axhendën sipas së cilës do të zhvillohet këshillimi mund ta shkarkoni këtu.