(Македонски) Советување на тема „Промена на страни во облигационен однос (преземање долг, пристапување кон долг и иотстапување кон долг и отстапување на побарување ) и конвалкидација на договор”