Punëtori e realizuar për praktikat më të mira në fushën e ekzekutimit të vendimeve të GJEDNJ-së në lidhje me nenet 5, 3 dhe 4 të KEDNJ-së

20240510_130317

Më 10 maj 2024, Akademia dhe Misioni i OSBE-së në Shkup, në ambientet e Akademisë, organizuan punëtori për praktikat më të mira në fushën e përmbarimit të aktgjykimeve të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut në lidhje me nenin 5, 3 dhe 4 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut.

Punëtoria u realizua në kuadër të projektit “Mbështetje për kapacitetet vendase efikase në ekzekutimin e vendimeve të GJEDNJ-së (Faza 1).

Me një fjalë përshëndetëse, të pranishmit përshëndetën: prof. Dr. Natasha Gaber Damjanovska, Oleg Soldatov, Shef i Zyrës së Programit të Këshillit të Evropës në Shkup dhe Rafaela Hadzikuriakou, Zyrtare e Projektit-Analiste Ligjore, Këshilli i Evropës.

Në punëtori, prezantimet e tyre lidhur me temën i mbajtën: Danica Jonova, agjente e qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut në Gjykatën Evropiane për të Drejtat e Njeriut, Nedim Kulenoviq, oficer ligjor në Departamentin për Ekzekutim të Aktgjykimeve, si dhe  përfaqësues qeveritar të vetëqeverisjes lokale të Kroacisë dhe gjykatës nga Gjykata e Lartë Penale në Zagreb.