Партнери и корисници на ЈУФРЕКС проектот во Северна Македонија ги сумираа резултатите во делот на слободата на изразување