Publikimi i bazës së studimeve të rastit

logo_asjo_news_mk

Të nderuar kandidatë për pranim si dëgjues në gjeneratën e IX të trajnimit fillestar,

 

Në bazë të nenit 42 paragrafit 3 të Ligjit për Akademinë, ne vazhdim po publikojmë versione të shkurtuara të studimeve të rasteve civile dhe penale nga të cilat mund të përgatiteni për dhënien e pjesës me shkrim të Provimit praktik.