(Македонски) ОБУКА на тема: „Архивско работење (Излачување на предмети по истек на рок на чување и предавање на предмети кои се чуваат трајно)“