Zëvendësdrejtori i Akademisë, gjykatësi m-r Ilir Iseni, mori pjesë në konferencën finale të Projektit INNOCENT në Pragë, Çeki 18 prill 2024

The INNOCENT Project Final Conference (CEELI Institute)

Në organizim të Institutit CEELI, më 18 prill 2024, në Pragë të Republikës Çeke, u mbajt konferenca finale e Projektit INNOCENT, që mbështetet financiarisht nga Bashkimi Evropian, në të cilin morri pjesë zëvendësdrejtori i Akademisë, gjykatësi m-r Ilir Iseni.

Në konferencë morën pjesë gjykatës, prokurorë publik dhe profesionistë juridik nga Gjermania, Kroacia, Sllovenia, Republika Çeke, si dhe përfaqësues të institucioneve dhe shoqatave përkatëse që veprojnë në fushat e trajtuara nga temat e diskutuara në konferencë.

Konkretisht, në fokus të konferencës ishin temat që aktualisht janë më aktuale dhe që shkaktojnë interes të gjerë tek profesionistët ligjor, si: Konventa e krimit kibernetik, pranueshmëria e provave dixhitale në procedurat gjyqësore, marrëdhënia ndërmjet Intelegjencës artificiale (IA) dhe prezumimi i pafajësisë dhe gjithashtu u shqyrtuan dhe diskutuan direktivat kryesore evropiane, duke ofruar shembuj praktikë që ofrojnë zgjidhje për zgjidhjen efektive të rasteve të krimit kibernetik.