Публикација- „Слобода на изразување, медуми и новинари- судска пракса на Европскиот суд за човекови права“

Советот на Европа и Европската аудиовизуелна обсерваторија, во соработка со Инстутот за законот за информации при Универзитетот на Амстердам, Холандија, го публикуваа петтото издание од третата електронска книга за судската пракса на Европскиот суд за човекови права во делот на слободата на изразување, слобода на медумите и новинирите.

Ревидираното издание содржи повеќе од 315 пресуди или одлуки на Судот, како и линкови до целосните текстови на секоја од кратко прикажаните пресуди или одлуки (преку HUDOC, онлајн базата на податоци со судската пракса на Судот).

Публикацијата на англиски јазик можете да ја преземете на следниот линк:

https://rm.coe.int/iris-themes-vol-iii-ed-2020-en-2/16809e45e7