„Ефикасна кривична правда: преглед на предмети иницирани од СЈО“ и „ Анализа на квалитетот на реформите кои се однесуваат на избор, избор во повисок суд и разрешување на судиите“ – Публикации на Блупринг група

Блупринт групата за следење на реформите во правосудството ја сочинуваат Институтот за човекови права, Хелсиншкиот комитет за човекови права на Република Македонија, Коалицијата „Сите за правично судење“, Македонското здружение на млада правници, Институтот за европски политики, Центарот за правни истражувања и анализи Фондација Отворено општество Македонија, издадоа две публикации од кои едната се однесува на ефикасноста на кривичната правда, а другата претставува анализа на квалитетот на реформите кои се однесуваат на изборот и разрешувањето на судиите.

Публикациите во целост можете да ги преземете на следните линкови:

„Ефикасна кривична правда: Преглед на предметите иницирани од СЈО“

https://all4fairtrials.org.mk/wp-content/uploads/2020/04/BP-TA2020-FK-MKD.pdf

„Анализа на квалитетот на реформите кои се однесуваат на избор, избор во повисок суд и разрешување на судиите“

https://all4fairtrials.org.mk/wp-content/uploads/2020/04/BP-A2020-FK-MKD.pdfв