(Македонски) СОВЕТУВАЊЕ на тема „Спорови кои произлегуваат од градење на туѓо земјиште/Правен режим на бесправни објекти“