(Македонски) Советување на тема „Спорови за оспорување на тестаментално располагање на завештателот (причини за ништовност) /Спорови кои произлегуваат од повреда на нужен наследен дел”