(Македонски) СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Постапување по завршени предмети (архивирање и чување на предмети во судските архиви, издвојување на документарниот материјал со рокови на чување, попис на материјал од трајна вредност и предавање на Државен архив)“