(Македонски) СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Постапка за попис и постапка за оттуѓување- уништување на движни ствари со кои располагаат судовите, а за кои престанала потребата од користење поради нивна дотраеност„