(Македонски) Советување на тема „Материјално – финансиско работење на судовите/Постапување со судски депозити и гаранции/Определување на лимит на извршувањето на имот на РСМ”