(Македонски) Советување на тема „Застареност на надомест на штета причинета од кривично дело и во случаи на дискриминација”