(Македонски) СОВЕТУВАЊЕ на тема „Големи зделки и зделки со заинтересирана страна според Законот за трговски друштва/Делба на имот при електронска продажба на доверителите“