Prezantimi i Metodologjisë për zhvillimin e moduleve arsimore për korrupsion të imët

DSC_0450

Akademia për gjykatës dhe prokurorë publik dhe UNODC kanë një bashkëpunim të vazhdueshëm dhe të suksesshëm në kuadër të të cilit realizojnë një sërë aktivitetesh projektesh me interes në radhë të parë për fellën gjyqësore. Pjesë e këtij bashkëpunimi është edhe Metodologjia për zhvillimin e moduleve arsimore për korrupsion të imët, e cila u prezantua sot (08.02.2024) në ambientet e Akademisë nga eksperti i UNODC-së, Aleksandar Gjorgjeviç.

“Perceptimi i publikut dhe i komunitetit ndërkombëtar lidhur me korrupsionin në vendin tonë, si dhe rekomandimet e ardhura nga të gjitha organet dhe institucionet përkatëse ishin një motiv i fortë që ne si institucion të ndërmarrim hapa shtesë në kuadër të aktiviteteve tona profesionale dhe të kontribuojmë në luftën kundër korrupsionit të imët.

Rezultat i këtyre përpjekjeve është bashkëpunimi mes Akademisë dhe UNODC-së dhe fillimi i këtij projekti”, tha drejtoresha e Akademisë, prof. Dr. Natasha Gaber Damjanovska. Sipas saj, përmbajtja e metodologjisë së përgatitur do të gjejë zbatim të gjerë praktik në punën e përditshme të gjykatësve dhe prokurorëve publik, gjë që do të rrisë nivelin e profesionalizmit në këtë sferë, do të rrisë vetëdijen për korrupsionin e imët dhe në të ardhmen do të shënojmë një ulje në raste të tilla.

Të pranishmëve iu drejtuan edhe Virginia Elliott, drejtoreshë e INL, Ambasada e SHBA-së në Shkup dhe Konstantine Palitsarski, këshilltar rajonal, UNODC, të cilët shprehën falëmnderim për bashkëpunimin e hapur dhe gatishmërinë e Akademisë për të marrë pjesë në mënyrë aktive në realizimin e aktiviteteve të projektit.

Synimi i aktivitetit të sotëm ishte prezantimi i metodologjisë para një grupi më të gjerë praktikuesish, duke pasur parasysh se do të rezultojë në përgatitjen e një praktike/kurrikulare për zbatimin e trajnimeve për korrupsionin e imët. Praktikuumi/kurrikula do të përgatitet nga një gjykatës, një prokuror publik dhe një hetues, dhe në zhvillimin e tij do të përfshihen edhe një numër më i madh i gjykatësve dhe prokurorëve publikë. Pas hartimit të kësaj praktike/kurrikulare do të organizohet trajnimi i parë pilot përmes vlerësimit të të cilit do të krijohen dy module, përkatësisht: Moduli 1 i cili do të përfaqësojë nivelin bazë dhe në të si target grup dëgjuesit nga trajnimi fillestar i Akademisë dhe Moduli 1 do të përfshihen 2 që do të përfaqësojnë një nivel të avancuar, do të kenë një qasje multidisiplinare dhe do të dedikohen për gjykatës, prokurorë publikë, punonjës të MPB-së që punojnë në hetime, persona që punojnë në shërbimet e inspektimit në zonat ku është vërejtur shpeshtësia e rasteve të korrupsionit të imët, si dhe organe të tjera kontrolli.

Metodologjia, përmbajtja e së cilës u prezantua sot nga eksperti i UNODC-së, do të jetë bazë për zhvillimin e kurrikulës. Këto dokumente do të jenë pjesë e materialeve edukative në pronësi të Akademisë dhe do të përdoren më tej si në realizimin e aktiviteteve në kuadër të trajnimit fillestar ashtu edhe në atë të vazhdueshëm.