РАБОТИЛНИЦА на тема: „Алтернативни мерки и пробациски активности: предности, планирање и промовирање“

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ во соработка со Германската фондација за меѓународна…

Прочитај повеќе

Јакнење на казнено-поправниот систем и пробациската служба во Република Северна Македонија

Во септември 2018 година Германската фондација за меѓународна правна соработка (IRZ) заедно со Центарот за…

Прочитај повеќе

ТРКАЛЕЗНА МАСА на тема „Правото и праксата во заштита на бегалците во 2019 година“

На 16 и 17 декември 2019 година, во организација на Академијата за судии и јавни…

Прочитај повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тема „ Бесплатна правна помош“

Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев, во соработка Центарот за еколошка демократија- Флорозон, …

Прочитај повеќе

„Развој на пробацијата и создавање на мрежа на чинители во поддршка на истото“

Денес (среда 11.12.2019 година) започна реализацијата на серијата еднодневни советувања на тема:  Развој на пробацијата…

Прочитај повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Развој на пробацијата и создавање на мрежа на чинители во поддршка на истото“

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“, во соработка со Германската фондација за меѓународна…

Прочитај повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тема „Спорови за надомест на штета во врска со осигурување од автоодговорност и регресни побарувања“

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира советување на тема „Спорови за надомест…

Прочитај повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тема ,,Фокус група од страна на судството за Коментарот на Законот за спречување и заштита од дискриминација’

Академијата за судии и јавни обвинители ,,Павел Шатев’’ во соработка и со финансиска поддршка на…

Прочитај повеќе

РАБОТИЛНИЦА на тема ,,Правила на докажување, со посебен осврт на методите и техниките на докажување во адверзијалната постапка’’

Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев, во соработка и со финансиска поддршка на…

Прочитај повеќе

О Б У К А КРИМИНАЛ ОД ОМРАЗА 5-6 декември 2019 година

Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев , Канцеларијата на ОБСЕ за демократски институции…

Прочитај повеќе