СОВЕТУВАЊЕ на тема „ Бесплатна правна помош“

Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев, во соработка Центарот за еколошка демократија- Флорозон,  a како дел од Проект кој е финасиран од Европската унија, организираат советување на тема  „ Бесплатна правна помош“ кое ќе се одржи во период од 19-20 декември 2019 година (четврток-петок) во хотел Порта во Скопје.

 

Советувањето е наменето за судии и јавни обвинители од сите инстанци.

 

Целта на советувањето е да се разменат компаративни искуства во поглед на бесплатната правна помош во нашата земја, да се даде преглед на постојната струката која што е достапна за да се даде одговор на луѓето на кои им е потребна бесплатна правна помош, да се анализираат недостаците во оваа структура, да се детектираат пречките за пристап и квалитетот на правната помш, а воедно и да се постави рамка на Акциски план за правна помош и бесплатна правна помош.

 

Агендата согласно која ќе се одвива советувањто можете да ја преземете тука.

Агенда мк