Јакнење на казнено-поправниот систем и пробациската служба во Република Северна Македонија

Во септември 2018 година Германската фондација за меѓународна правна соработка (IRZ) заедно со Центарот за меѓународна правна соработка (CILC), Управата за извршување на санкциите при Министерството за правада на Република Северна Македонија и Академијата за судии и јавни обвинители ја започнаа реализацијата на ТВИНИНГ Проектот: Јакнење на казнено-поправниот систем и пробациската служба во Република Северна Македонија, финансиран и поддржан од Европската Унија.

 

Општата цел на проектот е да се подобри ефикасноста и функционирањето на казнено-поправниот систем и развивање на ефикасна и одржлива пробациска служба со целосно почитување на правата и достоинството на лицата лишени од слобода и на лицата над кои се извршуваат пробациските мерки со цел нивна успешна ресоцијализација во заедницата.

 

Проектот е сочинет од две компоненти: унапредено функционирање и управување со казнено-поправниот систем со цел да се обезбеди целосна заштита на човековите права, согласно меѓународните стандарди во третманот на затворениците; и развиена пробациска служба за поуспешно извршување на алтерантивните мерки и пробациските активности, согласно закон.

 

Проектот ја поддржува имплементацијата на Националната стратегија за развој на казнено- поправниот систем како и Стратегијата за развој на пробациската служба.

 

Во рамките на Проектот во месец мај 2019 година беа реализирани четири (4) работилници посветени на темата  „Пробацијата како важен исчекор во системот на извршување на санкции“ кои се одржаа во четирите апелациски подрачја. Овој циклус работилници се заокружи со нови три (3) еднодневни работилници на тема “Условниот отпуст и управување на транзицијата од затворската средина во заедницата“ кои се реализира во период од 11 до 13 декември 2019 година на кои земаа учество судии, јавни обвинители и стручни соработници од сите апелациони подрачја, како и сите останати чинители во системот за пробација: пробациските службеници од сите пробациски канцеларии, воспитувачи од казнено поправните установи, адвокати, претставници на од МВР, Центрите за социјална работа како и од невладиниот сектор.

На овие работлници   учество земаа судии, јавни обвинители и стручни соработници од сите апелациони подрачја, како и сите останати чинители во системот за пробација: пробациските службеници од сите пробациски канцеларии, воспитувачи од казнено поправните установи, адвокати, претставници на од МВР, Центрите за социјална работа како и од невладиниот сектор.

На работилниците од страна на експерти од соодветната област од Германија беше презентиран системот на условно отпуштање во Германија по што следуваше дискусија за соработката на сите институциите вклучени  во процесот на ресоцијализација на осудените лица и преминот на осудените лица кои издржуваат казна затвор од казнено  поправните установи на слобода во заедницата. Се дискутирааше и за сите чекори кои му претходат на условниот отпуст, од самата судска постапка до издржувањето на казната затвор и надзорот кој потоа го спроведува пробациската служба за време на условниот отпусткако и практичните проблеми со кои се соочуваат чинителите во овој процес пред и по донесувањето на решението за условен отпуст.

 

 

 

ТВИНИГ Проектот е предвидено да заврши во мај 2020 година.