СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Заштита на правото на сопственост според Европската конвенција за човекови права –чл. 1 Протокол 1 од ЕКЧП-принципи и стандарди на ЕСЧП“

Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев организира онлајн советување на тема: „Заштита на правото на сопственост според Европската конвенција за човекови права-член 1 Протокол 1 од ЕКЧП – принципи и стандарди на ЕСЧП“, кое ќе се одржи на 4 ноември 2021 година (четврток) на ZOOM Платформа, со почеток од 11:00 часот.

Советувањето е наменето за судиите и јавните обвинители од сите апелациони подрачја.

Предавачи  на советувањето ќе бидат, г-а  Вера Коцо, судија на Врховен суд на РСМ, во пензија  и г-а Зора Треневска, судија на Апелационен суд Скопје, во пензија.

За повеќе информации Ве молиме обратете се на е-маил адресата на лицето задолжено за организацијата: Gordana.Lazarevska@jpacademy.gov.mk или на телефон 02/ 2401-578.

  Агендата согласно која ќе се одвива советувањето можете да ја преземете тука.

Работни материјали :

1.Презентација 1

2.Заштита на правото на сопственост според ЕКЧП